آمریکا مدعی کشتن یکی از فرماندهان داعش در سوریه شد