آیا پیام مشارکت بسیار پایین در انتخابات تهران را گرفته ایم یا مثل وزیر کشور آن را حماسه می دانیم؟