اتاق بازرگانی، همراه دولت و مدافع بخش خصوصی است/ فعالیت یک هزار و 231 واححد صنعتی در زنجان