اجرای موفقیت آمیز 2 هزار و 326 کیلومتر توپک‌رانی در شرکت نفت و گاز گچساران