اختصاص جایگاه ویژه عرضه و ذبح شرعی و بهداشتی دام در شهر قزوین