ارتش رژیم صهیونیستی: اقدام بعدی ما ممکن است چیزی غیر از حمله زمینی باشد