ارسال 398 اثر به دبیرخانه جشنواره ابوذر در یزد/ کمیته داوران معرفی شدند