افتتاحیه کنگره سرداران و ۲۴ هزار شهید استان اصفهان