افتتاح 3 برنامه فرهنگی ویژه زرشک در فرهنگسرای بیرجند