افزودن این غذاها به رژیم غذایی به طور جدی با التهاب مقابله می‌کند