امام جمعه اقلید: برای تحقق شعار سال هزینه‌های زائد و مسرفانه شناسایی و حذف شوند/نباید به‌بهانۀ مهار نقدینگی، از اعتبارات مربوط به سرمایه در گردش تولید زد