امام جمعه بهمئی: مدیران ناهمسو و همسوی ناکارآمد را برکنار کنید