بازدید از موزه تاریخ طبیعی زنجان برای عموم رایگان شد