برف و سرما، زنگ تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی را در 25 دی زد