بزرگداشت آیت الله اوحدی و اجلاسیه ای که به جنگ نرم دشمن می رود