بسیاری از پروژه های دریافت کننده تسهیلات تبصره ۱۸ در هرمزگان به بار نشسته