بیانیه شماره ۴ وزارت کشور درباره بدحالی دانش‌آموزان