بیماران هموفیلی «در به در» درجستجوی دارو؛ وزارت بهداشت پاسخگو نیست