تأکید امیرعبداللهیان بر حمایت قوی ایران از ثبات و امنیت در سوریه