تحقیق جدید: سوزاندن چربی بدن به زمان ورزش بستگی دارد