تداوم درخشش شمشیربازی باز هم با اعتماد به مربی ایرانی