تمامی ظرفیت های مردمی و دولتی برای حل مشکلات مردم به کارگیری شود