توزیع 23هزار تن اقلام اساسی در کردستان طی سال گذشته