جایگاه موثر مردم در نظام جمهوری اسلامی باید تبیین شود