جدال حساس مدعیان لیگ دسته اول در قزوین/ شمس آذر میزبان فجرسپاسی شیراز