خبر خوب| از خبر خوش برای سرباز ـ پدرها تا کار کارستان همدانی‌ها