خبر خوب| این شما و این دخترانِ وطن/ هیچ چیز جلودار این زوج ایرانی نیست!