خبر خوب| باز هم بانوان ایرانی، در اوج/ پاداشی جانانه برای خوش مصرف‌ها!