خبر خوب| شادی مردم با حضور این گروه در ساحل تکمیل شد