خبر خوب| ماجرای قول و قرار یک نوجوان قهرمان با امام رضا (ع)