خبر خوب| وقتی اباعبدالله(ع) ضامن جان متهم محکوم به قصاص شد