خبر خوب| پایانی خوش بر یک اتفاق فرهنگی/ قصه چشمانی که به روی زندگی باز شد