خرید هزار و ۵۰۰ تن برنج توسط اتحادیه از کشاورزان بابلی