داشتن مجلسی قوی در گرو مشارکت تمام اقشار با سلایق مختلف است