دستغیب: دستگاه‌ها منابع مازاد مصارف خود را به خزانه برگردانند