دعوت روس‌ها از هیأت حماس حاوی چه پیام‌ها و اهدافی است؟