دلیل توقف فعالیت دوچرخه‌های اشتراکی در شیراز چیست؟