رای تاریخی کمیته انضباطی درباره تماشاگران پرسپولیس و سپاهان