رفع مشکلات ۵۱ واحد تولیدی در کرمانشاه با همکاری دستگاه قضایی