سرناجیان غریق مازندران به سامانه هوشمندسازی سواحل متصل شدند