سفارت عراق در سوئد: هتک حرمت قرآن با منشور سازمان ملل در تضاد است