سناتور آمریکایی: آموزش اوکراینی‌ها پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی خواهد داشت