شناسایی داروهای موثر در نقص مادرزادی با هوش مصنوعی