شناسایی 50 هزار واحد خالی از سکنه در پردیس/ مالیات، در انتظار مالکین این واحدها است