عکسی از پناهیان در جلسه اقتصادی دولت رئیسی بعد از جنجال های اخیر