عکس‌| بلیتم را پاره کردند و نگذاشتند بازی پرسپولیس را ببینم!