فرهنگ‌سازی در زمینه کتابخوانی در بانه بسیار ضعیف است