فیلم | بیش از 50 هزار اصفهانی در اردوی راهیان نور شرکت می‌کنند