فیلم| تحقق سند یزدنوین در گرو تقویت دانش بنیان‌هاست