فیلم| شهر آباده، در جشن نیمه شعبان غرق در شور و شادی بود